Oorlog om een dijkje

De Bommelerwaard in 1446

In de Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland wordt het verhaal verteld over de ruzie om een dijk bij Driel in 1446.

"Maar in 1446 werd hier in de verzamelde brandstof een vonk geworpen, die weldra het gansche gewest in vuur en vlammen deed opgaan. Driel lag in het bovenste gedeelte van de Bommelerwaard, afgescheiden van Bruchem en Kerkwijk door een binnendijk, welke voor deze lager liggende dorpen, bij hoogen rivierstand in den zomer of bij al te overvloedigen regen, als waterkeering diende. Nu gebeurde het, dat die van Driel, om zich zelve te ontlasten, dien dijk doorstaken, zoodat de ingezetenen van Bruchem en Kerkwijk hunne akkers zagen overstroomen. Deze haastten zich, de opening weder digt te maken en bragten bij den ambtman, Frank Piek, hunne klagten in. Vergeefs trachtte deze de strijdenden te bevredigen: beide partijen beweerden, uitsluitend regt te hebben op den dijk en dien naar willekeur tot ophouding en keering of tot lossing van het water te kunnen doen dienen; vergeefs werd aan die van Driel het onregtmatige voorgehouden van hunnen eisch, volgens welken zij de bevoegdheid zouden hebben, om het lager liggende land aan wisse vernieling over te geven; (…) zij staken den dijk op nieuw door, zonder dat de ingezetenen van Bruchem en Kerkwijk of het gezag van den ambtman zulks konden beletten. (…)".

Bron: Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, p. LXX.


  • Leven langs de linie

  • Streekgeschiedenis

  • 1000-1500

  • Zaltbommel

  • Landschap

  • Rivierengebied

Relevante links

Verwante verhalen

Lees meer

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

info@mijngelderland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

mijnGelderland Sociale media

erfgoed gelderland

Contactgegevens

Erfgoed Gelderland
Team mijnGelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

E info@mijngelderland.nl